ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 ค่ายคุณธรรม
งานกิจการนักเรียน
20 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
งานกิจการนักเรียน
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
งานกิจการนักเรียน