ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 13  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ ประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้อักษรย่อว่า  “ส.ค.”
     ในเบื้องต้นก่อนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยการริเริ่มของกำนันปราโมทย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กำนันตำบลหาดสำราญ ร่วมกับผู้นำชุมชนหลายท่าน ได้ตระหนักถึงความเสมอภาคทางการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนในชุมชนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้ทำหนังสือผ่านอำเภอ  จังหวัด  ถึงกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายชวน  หลีกภัย)  เห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม”  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ.  2528   ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวน  2 ท่าน  บริจาคที่ดินเป็นทางเข้าโรงเรียน  ดังนี้
     1. นายไฉ  รวมเงาะ  บริจาคที่ดิน  จำนวน  2  ไร่  คิดเป็นเงิน  40,000  บาท
     2. นายเฉม  รักสุไหอุเป  บริจาคที่ดิน   จำนวน  1  ไร่  คิดเป็นเงิน 20,000  บาท
     ในระยะเริ่มแรก  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ได้เป็นสาขาของโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์โดยนายมิตร  ศรีชาย ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เดือนเมษายน พ.ศ.2528 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (448,000 บาท)  บนพื้นที่บางส่วนของทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ บ้านพักครู แบบ 205 จำนวน 1 หลัง (427,000 บาท) บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง (78,000 บาท) และห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง (90,000 บาท) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2528 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ แคนยุกต์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม พร้อมทั้งครู-อาจารย์  (จากโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์) ปฏิบัติการสอน จำนวน 5 อัตรา  และนักการภารโรง  1  อัตรา  โดยให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1  รับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 90 คน 2 ห้องเรียน เริ่มดำเนินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา
     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) ได้อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่ เป็น “อาจารย์ใหญ่” จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2537 ได้รับอนุมัติจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็น “ผู้อำนวยการโรงเรียน”  ซึ่งในขณะนั้น  นายสุชาติ  จริงจิตร เป็นผู้บริหารโรงเรียน
     ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก จนต่อมาในปีการศึกษา 2536  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นับถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน