วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
          ภายในปี 2564  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะแห่งการเรียนรู้ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม มีทักษะอาชีพ ยึดหลักประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน์ของโรงเรียน                “คุณความดี ความสำเร็จ เกิดจากความมานะอดทน”
คำขวัญประจำโรงเรียน             “กิจกรรมเด่น  เรียนดี  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”
สีประจำโรงเรียน                        ฟ้า-ขาว
                                                  สีฟ้า  หมายถึง   ความใฝ่ฝันสูงสุด              
                                                  สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ผุดผ่อง
อักษรย่อ                                     ส.ค.
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน        พระพุทธรูปปางลีลา  “หลวงพ่อสำราญ”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน             “กิจกรรมดี ดนตรีเด่น”
อัตลักษณ์ของโรงเรียน              “ยิ้ม ไหว้ ทายทัก รักสถาบัน”
ปรัชญาโรงเรียน                         โยคา เว ชายเต ภูริ “ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน”