พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
          โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  สามารถดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจำเป็นและเสริมสร้างทักษะอาชพีตามความต้องการของท้องถิ่น
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข้าใจศาสนาอื่น
มุ่งสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม
5) สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เอื้อต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้และการให้บริการ
6) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในทุกระดับ
 
เป้าประสงค์ (Goal)
          โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน ดังนี้
          ด้านผู้เรียน
1) มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันวิทยาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2) มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  อย่างน้อย 2 ภาษา
3) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดและสนใจ
4) มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย
          ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นมืออาชีพ
3) มีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล
4) มีความรู้ ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ด้านการบริหารจัดการ
1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามกรอบโครงสร้างการบริหารที่เป็นนิติบุคคล ยึดหลักธรรมาภิบาล  และใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
3) บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
4) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ  โดยการเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่สากล เป็นที่ยอมรับของสังคม
 
กลยุทธ์ (Strategy)
1) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2) ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และทวิศึกษา