ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
งานกิจกการนักเรียน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการปลูกฝังและส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้น ระหว่างวันที่ 27-28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
๒. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทําดี ห่างไกลจากยาเสพติด
๓. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน
4. เพื่อฝึกฝนอบรมนักเรียนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดา
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,12:25   อ่าน 275 ครั้ง