ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหาดสำราญ จัดกิจกรรมตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพส พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น และให้เยาวชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทายคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,11:00   อ่าน 475 ครั้ง