การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน เพื่อขอรับทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และรับรองสิทธิให้แก่นักเรียน
          โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายผลการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในเสนอแนะนำการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน
          ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ประจำปี 2565