มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.13 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.22 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.04 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.31 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.62 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.94 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.12 KB