ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ได้รับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2562
เพื่อแสดงว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ ประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีคุณธรรม ผู้บริหาร ครู และบุคลกรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ชุมชน และพัฒนาอัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการอย่างมีคุณภาพ และเป็นรูปธรรม
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 512 ครั้ง