ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓

ประเภทห้องเรียนทั่วไป
-------------------------------
          ด้วยโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติ  การสอบจัดห้องเรียน  และการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียน  ดังนี้
          ๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
                   ประเภทห้องเรียนทั่วไป รับนักเรียน ๔ ห้อง จำนวน ๑๖๐ คน  มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียน
๑.๑.๒  เป็นโสด
๑.๑.๓  มีสัญชาติไทย
๑.๑.๔  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๑.๑.๕  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
๑.๑.๖  มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  และยินดีที่จะให้การสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่
๑.๑.๗  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่กำหนดไว้ในระเบียบของโรงเรียนทุกประการ
๑.๒  กำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัคร
๑.๒.๑  การขอรับระเบียบการรับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โดยผู้สมัครจะต้องมาขอรับระเบียบการพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๐๘๗๙๑
๑.๒.๒  การรับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โดยผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๐๘๗๙๑
๑.๒.๓  การสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ดังนี้
เวลา  ๐๘.๐๐ น.                          ประชุมชี้แจง
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.               วิชาคณิตศาสตร์
เวลา  ๐๙.๓๕ – ๑๐.๓๕ น.               วิชาวิทยาศาสตร์
เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐ น.               วิชาภาษาไทย
เวลา  ๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐ น.               วิชาสังคมศึกษา
เวลา  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๑๐ น.               วิชาภาษาอังกฤษ
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.               สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ๗๐ (๒)คะแนน O – NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
๑.๒.๔  ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันพุธที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐  น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย)
๑.๒.๕  มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง  วันจันทร์ที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม (นักเรียนต้องมามอบตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย)
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มาสอบ หรือไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน
๑.๓  หลักฐานการสมัคร
๑.๓.๑  ใบสมัครของโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
๑.๓.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ถ่ายไว้นานไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป
๑.๓.๓  ใบ ปพ. ๑ : ป (หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๓.๔  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับถ่ายสำเนา ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ) พร้อมแสดงฉบับจริง
๑.๓.๕  หลักฐานผลการสอบ  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๓.๖  สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
๑.๓.๗  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ
 
          ๒.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒.๑  ประเภทห้องเรียนทั่วไป รับนักเรียน ๒ แผนการเรียน จำนวน ๑๒๐ คน ดังนี้
๒.๑.๑  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์                   จำนวน  ๔๐  คน
๒.๑.๒  แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป                                     จำนวน  ๘๐  คน
๒.๒  คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๒.๑  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียน
๒.๒.๒  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละแผนการเรียน ดังนี้
                              - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า  ๒.๗๕ และผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕
                    - แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา  ตลอด ๕
ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า  ๒.๐๐
๒.๒.๓  เป็นโสด
๒.๒.๔  มีสัญชาติไทย
๒.๒.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๒.๒.๖  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
๒.๒.๗  มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  และยินดีที่จะให้การสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกด้าน ตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่
๒.๒.๘  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด ยินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของโรงเรียนที่กำหนดไว้ในระเบียบของโรงเรียนทุกประการ
๒.๓  กำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัคร
๒.๓.๑  การขอรับระเบียบการรับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โดยผู้สมัครจะต้องมาขอรับระเบียบการพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๐๘๗๙๑
๒.๓.๒  การรับสมัคร  วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม โดยผู้สมัครจะต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ – ๒๐๘๗๙๑
๒.๓.๓  การสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๓    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  ดังนี้
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เวลา  ๐๘.๐๐ น.                           ประชุมชี้แจง
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.               วิชาคณิตศาสตร์
เวลา  ๐๙.๓๕ – ๑๐.๓๕ น.               วิชาวิทยาศาสตร์
เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐ น.               วิชาภาษาไทย
เวลา  ๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๐ น.               วิชาสังคมศึกษา
เวลา  ๑๑.๔๐ – ๑๒.๑๐ น.               วิชาภาษาอังกฤษ
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.               สัมภาษณ์
- แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
เวลา  ๐๘.๐๐ น.                          ประชุมชี้แจง
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.               วิชาคณิตศาสตร์
เวลา  ๐๙.๓๕ – ๑๐.๐๕ น.               วิชาวิทยาศาสตร์
เวลา  ๑๐.๑๐ – ๑๐.๔๐ น.               วิชาภาษาไทย
เวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๑๐ น.               วิชาสังคมศึกษา
เวลา  ๑๑.๑๐ – ๑๒.๑๐ น.               วิชาภาษาอังกฤษ
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.               สัมภาษณ์
เกณฑ์การพิจารณา  คะแนนรวมจาก (๑) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ๕ วิชาหลัก คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๗๐ (๒) คะแนน O – NET ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ ๓๐
๒.๓.๔  ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันพุธที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคารเรียน ๑  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม (นักเรียนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย)
๒.๓.๕  มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง  วันจันทร์ที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเรียนหอประชุม โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม (นักเรียนต้องมามอบตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง และแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย)
หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มาสอบ หรือไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียน
๒.๔  หลักฐานการสมัคร
๒.๔.๑  ใบสมัครของโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
๒.๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำ ถ่ายไว้นานไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป
๒.๔.๓  ใบ ปพ. ๑ : ๓ บ  (หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) หรือหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยรวม  ๕  ภาคเรียน
๒.๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (ฉบับถ่ายสำเนา ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ) พร้อมแสดงฉบับจริง
๒.๔.๕  หลักฐานผลการสอบ  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒.๔.๖  สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
๒.๔.๗  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล ฯลฯ
 
 
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓
 

 
 
                                                                                                    
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 137 ครั้ง