ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขอให้ครูตามรายชื่อได้เข้าประเมินออนไลน์ตามลิ้งค์ข้อมูลดังแนบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

 

1.นายฉัตรชัย  จันทร์ทอง

2.นายรณชัย  แสงเจริญกุล

3.นายศิริศักดิ์  สงวนศักดิ์

4.นางสาวพัชรธิดา  วันแรก

5.นายสิริ  คำทอง

6.นางสาววิมลพัชร  สุวรรณวัฒน์

7.นางฤวลีย์  มณีรัตน์

8. นางคนึง  ทองบุญชู

9. นางเกยูร  ชูทอง

10.นายอัจฉริยะ  สิงห์อินทร์

11.นางสุกัญญา  วันแรก

12.นางสาวมณีจันทร์  ทองเหมือน

13. นายอาทิตย์   รมทอง

14.นางสาวเอื้ออารี  มนตลักษณ์

15.นางสาวกัสสมา  ใจสมุทร

16.นางสาวชาคริยา  บริพันธ์

17.นางสาวรัชราภรณ์  เงินสมทอง

18.นางสาวรพีพรรณ  หนองคล้า

19.นางสาวสุภาภรณ์  ชูหนู

20.นางอัชรีวรรณ  คำทอง

21.นางสาวนิรมล  วงษ์มาก

22.นางเฉลิมศรี  รงค์รัตน์

23.นางสาวเจนจิรา  ชายภักตร์

24.นายธีรศักดิ์  ม่วงไตรรัตน์         

25.นางสาวจุรีรัตน์  สงด้วง


ลิ้งค์ข้อมูล

โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 213 ครั้ง