คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ ชูเนตร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเฉลิมศรี รงรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางฤวลีย์ มณีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางคนึง ทองบุญชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป