คณะผู้บริหาร

นายมนัส พิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลัดดาวัลย์ เซ้งซ่องกุ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางฤวลีย์ มณีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางคนึง ทองบุญชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป