ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ ชูหนู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัชรีวรรณ คำทอง
ครู คศ.3

นางเธียรธีรา ขุนชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวนิรมล วงษ์มาก
ครู คศ.1