ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายยงยุทธ สิทธิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรณชัย แสงเจริญกุล
ครู คศ.2

นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์
ครู คศ.2

นายณัฐพงษ์ จันทร์เพชร
ครู คศ.2

นางฤวลีย์ มณีรัตน์
ครู คศ.1