กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายยงยุทธ สิทธิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์
ครู คศ.2

นางฤวลีย์ มณีรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวพัชรธิดา วันแรก
ครู คศ.1