กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางคนึง ทองบุญชู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปณิธาน ยิ่งดำนุ่น
ครู คศ.2

นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ รมทอง
ครู คศ.1

นางสุกัญญา วันแรก
ครู คศ.2

นางสาวเอื้ออารีย์ มนตลักษณ์
พนักงานราชการ

นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน