กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางคนึง ทองบุญชู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปณิธาน ยิ่งดำนุ่น
ครู คศ.2

นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ รมทอง
ครู คศ.1

นางสุกัญญา วันแรก
ครู คศ.2

นายสันติภาพ ใหมสวัสดิ์
พนักงานราชการ

นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน
ครูอัตราจ้าง

นายวรวุธ แอโสะ
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก ชูเนตร์
ครูอัตราจ้าง