ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางคนึง ทองบุญชู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปณิธาน ยิ่งดำนุ่น
ครู คศ.2

นายไพศาล นาคแป้น
ครู คศ.2

นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ รมทอง
ครู คศ.1

นายอัจฉริยะ สิงห์อินทร์
ครู คศ.1

นางสุกัญญา วันแรก
ครู คศ.2

นางสาวเอื้ออารีย์ มนตลักษณ์
พนักงานราชการ

นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน