กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเฉลิมศรี รงรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเจนจิรา ชายภักต์

นางรัศมี อมวัง
ครู คศ.1

นางภาวีณา วิเชียร
พนักงานราชการ