ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเฉลิมศรี รงรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเจนจิรา ชายภักต์

นางรัศมี อมวัง
ครู คศ.1

นางภาวีณา วิเชียร
พนักงานราชการ