กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายการัณย์ นิ่มโอ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายลิขิต เดชภักดี
ครูอัตราจ้าง