ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิริ คำทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิชาติ นวลแก้ว