ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉัตรชัย จันทร์ทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพงศ์ ชนะศึก
ครู คศ.2