กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัศมี ปราบเสร็จ
ครู คศ.3

นายธีรศักดิ์ ม่วงไตรรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางชลิวรรณ เบญจกุล
ครูผู้ช่วย