ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวุฒิชัย แกล้วกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจินตนา ไทยประดิษฐ
ครู คศ.3

นางรัศมี ปราบเสร็จ
ครู คศ.3