ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวุฒิชัย แกล้วกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจินตนา ไทยประดิษฐ
ครู คศ.3

นางรัศมี ปราบเสร็จ
ครู คศ.3