ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรัศมี ปราบเสร็จ
ครู คศ.3

นางจินตนา ไทยประดิษฐ
ครู คศ.3

นายธีรศักดิ์ ม่วงไตรรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางชลิวรรณ เบญจกุล
ครูผู้ช่วย