กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัสสมา ใจสมุทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทอง
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ พงศ์พราหมณ์