คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา ใจบุญ
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโรจ เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ รักสุไหอุเป
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาคริต จินตนปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ชูเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร ปากอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์บุตตรา ฐานิสสโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนาพุทธ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนาอิสลาม
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา คงแก้วหนู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ชูเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏฐชัย รอดสุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางพีรญา หนูทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลิมศรี รงรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน